0141-23 44 94 (Motala), 0142- 880 88 (Mjölby)

Huvudrubriker

Polisen gör förundersökning

Den som har blivit utsatt för brott bör så snart som möjligt anmäla det till polisen. Vid mindre allvarliga brott går det bra att lämna anmälan via telefon. Vid allvarligare brott får brottsoffret komma till polisstationen eller så kommer polisen hem. Det är polisanmälan som ligger till grund för om en förundersökning ska inledas. Det är åklagaren eller polisen som fattar beslut om förundersökning ska inledas. Beroende på brottets art är det antingen polisen eller åklagaren som leder förundersökningen. Det som utreds är om brott skett och i så fall vem som har begått det.

 

Under förundersökningen förhörs den som drabbats av brottet, målsäganden, samt den misstänkte, den tilltalade och eventuella vittnen. Uppgifterna sammanställs till ett förundersökningsprotokoll. Åklagaren beslutar utifrån detta protokoll om åtal ska väckas. Polis eller åklagare ska i så fall också fråga om målsägande har något skadeståndsanspråk.

 

Åklagaren ska arbeta utifrån objektivitetsprincipen. Det innebär att åklagaren ska ta hänsyn till omständigheter som talar både för och emot den misstänktes skuld. Åklagaren beslutar alltså om åtal ska väckas eller läggas ned. Åtal läggs kanske ned på grund av brist på bevis eller med tanke på gärningsmannens låga ålder eller någon annan omständighet. Om åtal väcks innebär det att det blir en rättegång i tingsrätten.

 

Pågående förundersökning är sekretessbelagd för alla parter, även målsägande. Först när undersökningen är avslutad har målsägande rätt till en kopia. Beslut om att inte väcka åtal kan omprövas, till exempel om nya omständigheter kommer fram, nya bevis eller nya vittnen träder fram. Man har även rätt att begära överprövning av beslut om att lägga ned en förundersökning eller att inte väcka åtal.

 

Målsägande har rätt till ersättning för utgifter i samband med förundersökningen. Det kan vara fråga om utgifter som till exempel resor eller förlorad arbetsinkomst. Polisen har skyldighet att informera om möjlighet att få sådan ersättning. Målsägande måste själv begära ersättning inom två veckor från förhörstillfället.

 

Den som har språksvårigheter eller allvarlig hörsel- eller talskada har rätt till gratis biträde av tolk.

Denna sida använder cookies (kakor) Här kan du läsa mer om cookies. Genom att fortsätta använda sidan så accepterar du att cookies används. Klicka här för att inte visa meddelandet igen.